สปส. เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาล ได้ถึง 31 มีนาคม 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 890 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่มีเหตุจำเป็น ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในทุกๆ ปี สำนักงานประกันสังคมจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่มีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงาน หรือผู้ประกันตนที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลเพื่อความพึงพอใจในการขอรับบริการทางการแพทย์ โดยในปี 2563 ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็ปไซด์ www.sso.go.th หรือผ่าน Application : SSO Connect

สำหรับผู้ประกันตนที่ไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิการรักษาพยาบาล ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงด้วยทุกครั้ง กรณีคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตน ต้องแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ได้ที่ www.sso.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112630 และที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ