คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดลำพูน ได้เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 569 ครั้ง

ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน นายวรยุทธเนาวรัตน์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุม อนุกรรมการแรงงาน เพื่อทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูนให้สอดคล้องและตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลและจังหวัดลำพูน รวมทั้งกำหนดแนวทางการประสานงานด้านการฝึกอาชีพในจังหวัดลำพูน ให้มีประสิทธิภาพ โดยเบื้องต้น จะมีการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนภาคเกษตรและเกษตรแปรรูป

            สำหรับภาคอุตสาหกรรม จะเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว การเพิ่มกิจกรรมด้านการฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจให้กับแรงงาน ฝึกภาษาต่างประเทศให้กับแรงงานในสถานประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับแรงงานที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ส่วนภาคท่องเที่ยวและการบริการจะเน้นการฝึกอบรมการปลูกฝัง เชิดชูอัตลักษณ์ไทยในแต่ละท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ส่วนภาคการเกษตรและการเกษตรแปรรูปจะเพิ่มเป้าหมายการพัฒนาเกษตรผู้เพาะปลูกจาก 150 คนเป็น 1,500 คน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดลำพูนที่ระบุให้เป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ