เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย มอบวัสดุร่วมใจต้านภัยเชื้อไวรัส COVID-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 267 ครั้ง

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย มอบวัสดุร่วมใจต้านภัยเชื้อไวรัส COVID-19

     เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นำโดย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน 750 ชิ้น ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองคุณภาพตามหลักวิชาการและสาธารณสุข จากกลุ่มสตรีและวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถซักฟอกและทำความสะอาดได้ซ้ำหลายครั้ง ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่สร้างขยะให้แก่บ้านและชุมชน อีกทั้งเป็นที่นิยมในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งกลุ่มพัฒนาสตรีได้ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้าในการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

     ต่อจากนั้น ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้มอบแอลกอฮอล์ ชนิดเอทินแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 75 จำนวน 2,000 ลิตร บรรจุในภาชนะขนาด 5 แกลลอน จำนวน 20 แกลลอน สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ และเครื่องมือแพทย์ที่มีแอลกอฮอล์  75% เป็นส่วนประกอบสำคัญ ตามโครงการกระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต รวมใจต้านภัยเชื้อไวรัส COVID -19 เพื่อตอบสนองการเพิ่มเติมข้อจำกัดด้านการแพทย์ ซึ่งกรมสรรพสามิต ในสังกัดกระทรวงการคลัง มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์ หรือสุราสามทับ กรณีที่นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือและเครื่องมือแพทย์ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราเป็นศูนย์ของสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางภาษี และให้มีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเพียงสำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ ให้เพียงพอต่อความต้องการทางการแพทย์และของประชาชน ในการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ 

     ในการนี้ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายได้มอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่จังหวัดเชียงราย ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่จะได้มอบต่อไปให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาจัดสรรส่งมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถานีอนามัย และหน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นบริเวณกว้างอยู่ในขณะนี้ด้วย

     ทั้งนี้ หน่วยงานราชการ หรือ องค์กรภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้สุราสามทับ(แอลกอฮอล์) เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ทั้งที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่าย หรือเพื่อจำหน่ายก็ตาม สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรง ได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่ง ทุกวันในเวลาราชการ หรือเว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ