อบจ.แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวในประเทศที่ผ่านการประเมิน ITA ปี 2562 ระดับ AA

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 856 ครั้ง

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในระดับ AA และเข้ารับรางวัลในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาขึ้นตามลำดับ และในการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

          สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา อบจ.แพร่ เป็น 1 ใน 8,299 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA  และผ่านการประเมินด้วยคะแนน 96.03 คะแนน ในระดับ AA ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่ผ่านการประเมินในระดับ AA และได้เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ อบจ.แพร่ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 และได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและบุคลากรของ อบจ.แพร่ ในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและประชาชนสามารถตรวจสอบได้จึงตามตัวชี้วัดในการประเมิน ITA ดังกล่าว จึงได้รับคะแนนในระดับ AA เป็นหน่วยงานที่ทำงานได้อย่างใประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ