สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงการหยุดกิจการชั่วคราวตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 3 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 803 ครั้ง

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ..//

   ร้อยเอกจรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง จนทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ จำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ซึ่งเหตุจำเป็นนั้นมิใช่เหตุสุดวิสัย  นายจ้างอาจหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวได้  โดยกฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงาน ณ สถานที่จ่ายเงิน และภายในกำหนดเวลาการจ่ายค่าจ้างปกติที่ตกลงกัน โดยในการหยุดกิจการดังกล่าว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทราบก่อนล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มหยุดกิจการไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ  นายจ้างผู้ใดให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างจะมีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และนายจ้างผู้ใดให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่แจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ทั้งนี้ หากนายจ้างและลูกจ้างมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5389-0472-3 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ