จังหวัดเชียงรายให้ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมไปเชียงใหม่และพะเยาเพื่อควบคุมป้องกันแพร่เชื้อโรคโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 949 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายแจ้งให้ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย ไปจังหวัดเชียงใหม่ และไปจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 นี้เป็นต้นไป เพื่อควบคุมป้องกันแพร่เชื้อโรคโควิด 19

                นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย จนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และนายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบขของคณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ให้ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมรอยต่อระหว่างจังหวัดรวมจำนวน 7 เส้นทาง เป็นการชั้วคราว  มีเส้นทางจังหวัดเชียงราย – จังหวัดพะเยา จำนวน 3 เส้นทาง และเส้นทางจังหวัดเชียงราย – จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 เส้นทาง เพื่อควบคุมให้ผู้เดินทางต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคในจุดที่จังหวัดกำหนด ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

          สำหรับเส้นทางทั้ง 7 สาย  มีทางหลวงสายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ไปอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  เส้นทางหลวงสายอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  เส้นทางหลวงชนบทบ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  เส้นทางหลวงสายบ้านร่องบงใต้ ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปจังหวัดพะเยา  เขตติดต่อบ้านสันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว  เส้นทางหลวง สายแม่ลอยไร่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปจังหวัดพะเยา เขตติดต่อบ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน  เส้นทางหลวงชนบท สายบ้านทุ่งต้นศรี อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปจังหวัดพะเยา อำเภอดอกคำใต้ เส้นทางหลวงชนบท สายอำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายไปจังหวัดพะเยา บ้านใหม่ อำเภอเชียงคำ  หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ ปีพ.ศ. 2558 มีความผิด ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปีพ.ศ. 2548 ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00น.เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ