จังหวัดน่าน จัดงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 6 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 337 ครั้ง

       (6 ม.ย.63) ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน ประจำปี  2563 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดน่าน มีเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดน่าน  2,494,943.89 บาท  (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์) สำหรับปี 2563 จังหวัดน่านได้หาทุน เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยการตั้งตู้รับบริจาคตามวัดต่างๆ ในจังหวัดน่าน จำนวน 10 วัด ซึ่งได้รับเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 939,043.75 บาท และในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ปี  2563 ได้เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคภายในจังหวัดน่านอย่างทั่วถึง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคขณะนี้ 58,616.75 บาท ทั้งนี้จะดำเนินการนำเงินรายได้จากการทอดผ้าป่ามอบให้กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน และสมทบกองทุนพัฒนาเด็กส่วนกลางต่อไป  และจะนำไปมอบให้กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปช่วยเหลือและพัฒนาเด็กชนบทที่ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารในชนบทให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่เด็กชนบทที่ยากไร้ต่อไป

       นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563
การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 โดยจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นที่พึ่งของประชาชาชน มีคุณธรรม และจริยธรรม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้อัญเชิญพระบรมโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 และอ่านสารนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อให้ข้าราชการทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาท มาถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนปฏิบัติงาน โดยให้ปฏิบัติตนให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนราม ตลอดจนประเทศชาติต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ