จังหวัดพะเยา ประชุมพิจารณาสนับสนุนเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั่งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ ใช้ในการดำเนินการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 481 ครั้ง

 

             วันที่ 10 เมษายน 2563 นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ การดำเนินการในเชิงป้องกัน หรือ ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563 ที่ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ซี่งเป็นคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม

             โดยในที่ประชุม ได้มีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ โดยใช้เงินทดรองราชการ เชิงป้องกัน หรือ ยับยั่งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19  ในกรณีการ เช่าอาคารของภาคเอกชน หรือปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นที่กักกัน หรือ โรงพยาบาลสนาม หรืออาคารอื่น  เพื่อรองรับภารกิจในการดูแลประชาชน หรือที่เรียกว่า Local Quarantine  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548  ค่าอาหาร สำหรับราษฎรที่กักกัน ค่าน้ำดื่ม ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

            ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกัน หรือ ยับยั่ง ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ การดำเนินการในเชิงป้องกันภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 เพื่อทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ ความเป็นไปได้พฤติการณ์ ปัจจัยบ่งชี้ต่างๆ ว่ามีความจำเป็นต้องป้องกัน หรือ ยับยั้ง รวมทั้งเสนอมาตรการ และแนวทางในการป้องกัน หรือ ภัยพิบัติดังกล่าว

           พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติ  ให้ระงับการเดินทางเข้าจังหวัดพะเยา เป็นการชั่วคราว ณ บริเวณรอยต่อเขตจังหวัด ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ