จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำ โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 311 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดได้แจ้งส่วนราชการและหน่วยงาน ให้เฝ้าระวังการจมน้ำของเด็กในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนั้น ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ประมาณ 1 ใน 3 ของการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กตลอดทั้งปี โดยในปี 2562 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตถึง 202 คน พบว่าในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุด กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยจากการจมน้ำ ดังนี้

แหล่งน้ำที่จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว (เช่น น้ำตก ทะเล อ่างเก็บน้ำ สวนน้ำ และหนองน้ำ) ต้องมีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ คอยดูแล มีเสื้อชูชีพให้บริการ มีกฎระเบียบให้ผู้มารับบริการ ทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่เดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ และห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แบ่งเขตพื้นที่สำหรับเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ต้องมีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำติดตั้งไว้เป็นระยะ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และติดป้ายแจ้งเตือน (เช่น ห้ามลงเล่นน้ำ น้ำลึก น้ำวน) รวมทั้งป้ายบอกระดับความลึกของน้ำ

สระว่ายน้ำต้องมีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายแสดงขั้นตอนการใช้งาน ป้านแสดงเครื่องหมายหรือข้อความต่างๆ และมีรั้วล้อมรอบสระว่ายน้ำทั้ง 4 ด้าน

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหรือแหล่งน้ำชุมชนให้มีการสร้างรั้ว ติดป้ายคำเตือน ป้ายบอก ระดับความลึกของน้ำ มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำ เช่น ถังแกลอนพลาสติกเปล่าผูกเชือก ไม้ และนกหวีดหรือระฆัง ไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยงเป็นระยะ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคการศึกษาสนับสนุนให้เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปได้เรียนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง)

ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบถึงอันตราย วิธีการป้องกันการจมน้ำ และครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ให้ใช้คอกกั้นเด็กหรือการกำหนดพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก

ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่มีการบูรณาการสร้างทีมเครือข่าผู้ก่อการดี ระดับเงินและระดับทอง เพื่อดำเนินงานป้องกันการจมน้ำให้ได้อย่างน้อยตำบลละ 1 ทีม

ให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการจมน้ำโดยเน้นหนักในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ แหล่งน้ำที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สระว่ายน้ำที่ให้บริการประชาชน หรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในคราวเดียวกันเป็นจำนวนมาก ให้ดำเนินการตามประกาศจังหวัด อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ