ประกาศ จังหวัดน่าน  มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  เพิ่มเติม  3 ฉบับรวด

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 13 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 1991 ครั้ง

      (13 เม.ย. 63) นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ลงนาม
ประกาศจังหวัดน่าน ต่อมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 หรือโรคโควิด 19  เพิ่มเติม  3 ฉบับ โดยฉบับแรก ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ในพื้นที่จังหวัดน่าน งดการให้บริการช่วงเวลา 22.00  - 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 04.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

      ประกาศฉบับถัดมา เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยระบุขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดน่าน รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดน่านทุกท่าน ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดระยะเวลาที่เดินทางหรือปฏิบัติภารกิจนอกเคหสถานของตน หากผู้ใดไม่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขอให้ติดต่อขอรับไต้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่ ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

       และประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฉบับที่ 7 ตามประกาศจังหวัดน่านลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19 ฉบับที่ 6 ได้มีคำสั่งให้สถานที่ ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดน่าน ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563เวลา 18.00 - 19 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคโควิด 19 ของจังหวัดน่าน โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ