จ.ลำปาง มีหนังสือด่วน ถึงแนวทางการปฏิบัติ ของผู้มีจิตศรัทธาในการให้ความช่วยเหลือ ช่วงที่มี COVID-19 แพร่ระบาด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 1002 ครั้ง

     จังหวัดลำปางได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง วิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี การบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร และเงิน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ลงวันที่ 21 เมษายน 63

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก ในหลายด้าน ขณะเดียวกันมีประชาชน และภาคเอกชน ที่มีจิตศรัทธาในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร และเงิน

     เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติ ในเขตท้องที่จังหวัดลําปาง จึงได้กําหนด วิธีปฏิบัติ ในการป้องกัน และควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรณีดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ดังต่อไปนี้

     1.ผู้ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน ให้ประสานงาน กับจังหวัด อําเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ ก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของ เพื่อจะได้ ประสานในการจัดเจ้าหน้าที่ อํานวยการให้ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด

     2.ให้อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กําหนดสถานที่เพื่ออํานวยความ สะดวกแก่ประชาชน และภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร และเงิน รวมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกํากับ ดูแลการปฏิบัติ โดยจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

          1.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ก่อนการจัด กิจกรรม และให้กําจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละวัน

          2.ให้เจ้าหน้าที่ของอําเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประสงค์จะบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของ และผู้รับบริจาค สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

          3.ให้เจ้าหน้าที่ของอําเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีแอลกอฮอล์ หรือเจล สําหรับล้างมือ ณ สถานที่จัดกิจกรรม

          4.ให้เจ้าหน้าที่ของอําเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประสงค์ จะบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของ ถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด

          5.ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการหรือดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูก สุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ออกไปได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ