เกษตรอำเภอฝาง เร่งให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรับทะเบียนเกษตรกร

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 653 ครั้ง

เกษตรอำเภอฝาง เร่งให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของรัฐบาล

นายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 จำนวน 15,000 บาท ต่อครัวเรือน โดยแบ่งจ่าย 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท(พ.ค.63-ก.ค.63) โดยเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรกได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ และเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่ 2 ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน วงเงินงบประมาณ รวม 150,000 ล้านบาท สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง จึงได้เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยจัดระบบบัตรคิวทุกวัน วันละ 320 คน เพื่อลดความแออัด ขณะเดียวกันก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ออกบริการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อเร่งให้ทันกำหนดเวลาภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของรัฐบาล

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ขอแนะนำให้ทำการปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูก ผ่านแอพพลิเคชั่น Farmbook หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ