จังหวัดลำปาง มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อโรคโควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 896 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดลําปางได้มีประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลําปาง รวมทั้งสิ้น 32 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง และคําสั่งจังหวัดลําปาง ที่ 1818/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง สั่งปิดร้านค้า สถานประกอบการ พื้นที่บริเวณขาย หรือแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท โดยให้ปิดร้านค้า หรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 หรือปิดพื้นที่ หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท ทั้งค้า ปลีก และค้าส่ง ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งข้อกําหนด ออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 กําหนดให้ประกาศหรือคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งเป็นอย่างอื่น นั้น 

จังหวัดลําปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลําปาง ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 จึงมีคําสั่งให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังนี้ โรงมหรสพ สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สวนสัตว์ สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน สนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกมส์ ร้านเกมส์และร้านอินเตอร์เน็ต สระว่ายน้ำสาธารณะ สนามชนไก่ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานที่ออกกําลังกายฟิตเนส คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้  สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ สนามม้า สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า และสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด 

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนินช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร.
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ