จังหวัดพะเยา สั่งการให้ทุกอำเภอ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย การห้ามใช้เครื่องกีดขวางปิดเส้นทางรอยต่อข้ามจังหวัดทั่วประเทศ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 849 ครั้ง

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งและมีการร้องเรียนว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรและการประกอบอาชีพจากการที่จังหวัดออกคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกในพื้นที่ของจังหวัด ใช้วัสดุขนาดใหญ่ปิดกั้นเส้นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด และเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนว่า ส่วนราชการไม่มีการบูรณาการการปฏิบัติและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

            จังหวัดพะเยา จึงได้สั่งการให้ทุกอำเภอ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองพะเยาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปฏิบัติการข้อสั่งการโดยเคร่งครัด ดังนี้ 1.ห้ามใช้วัสดุหรือเครื่องกีดขวางขนาดใหญ่ อาทิ ท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ และการทำคันดินเพื่อปิดเส้นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด และ 2.ให้จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองในบริเวณพื้นที่ที่มีคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกของจังหวัด โดยให้ดำเนินการให้สอดรับกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 5 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการของอำเภอ ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ