การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจ.เชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 424 ครั้ง

นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง จำนวน 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรมาติดต่อขอรับบริการปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรจำนวนมาก พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบการขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยมีการตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 มีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  และจัดที่นั่งและยืนเว้นระยะห่างกัน 1 เมตร

สำหรับ พื้นที่อำเภอแม่ริม มีเกษตรกรในระบบ กว่า 6,000 ราย เข้ามาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว กว่า 1,000 ราย โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีครัวเรือนเกษตรในระบบทั้งหมดกว่า 190,000 ครัวเรือน แบ่งเป็นกลุ่มแรกที่ติดประกาศเพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบรายชื่อภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 จำนวนกว่า 143,693  ครัวเรือน กลุ่มที่ 2 เป็นเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนแต่จะต้องปรับปรุงข้อมูล และไม่เคยขึ้นทะเบียน ประมาณ 4 หมื่น ครัวเรือน  และเป็นเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนใหม่     ทั้งนี้  สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ  เปิดให้บริการโดยไม่มีวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 6-15 พ.ค. 63   ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเกษตรกร ผู้นำชุมชนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานในครั้งนี้  ส่วนเกษตรกรผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นรรศนันท์ ปัญญา
บรรณาธิการ : ปาญณิสา ไชยพรหม
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ