พม.แม่ฮ่องสอน แจ้งข่าวดี ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถขอผ่อนเวลาการชำระหนี้ฯได้ โดยแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงาน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 354 ครั้ง

น.ส.สิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองหุ้นผู้สูงอายุ เห็นชอบให้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยการผ่อนเวลาการชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนกรณีผู้กู้เงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อันส่งผลไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ที่มีความประสงค์ขอผ่อนเวลาการชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ดำเนินการขอผ่อนชำระหนี้ ดังนี้

            1.) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการผ่อนเวลาการชำระหนี้ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ww.maehongson.m-socety.go.th พร้อมแนบเอกสารหลักฐานส่งทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานฯ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น1ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

            2.) สามารถติดต่อด้วยตนเอง เพื่อขอยื่นผ่อนเวลาการชำระหนี้ฯ ณ สำนักงานฯ โดยให้เตรียมเอกสารแนบการขอผ่อนเวลาการชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

            ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 053-611-261 และ 053-612-205

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ