ภัยแล้งลำพูนดีขึ้นแล้ว

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 567 ครั้ง

ภัยแล้งลำพูนดีขึ้นแล้ว ปภ.ลำพูน ลุยรวบรวมผลการตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล และรับรองแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติโครงการ

นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดลำพูนดีขึ้นเป็นอย่างมาก หลังฝนตกลงมาแล้วเมื่อปลายเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม โดยขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำพูน ยังคงเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอ และสำรวจแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

หน.สนง.ปภ.ลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีความคืบหน้า ขณะนี้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 16 แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ จำนวน 16 แห่งจากทั้งหมด 32 โครงการ โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค มีจำนวน 11 โครงการ

ทั้งนี้ สนง.ปภ.ลำพูน ยังได้รวบรวมผลการตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล และรับรองแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติโครงการ จัดส่งให้สำนักงานจังหวัดลำพูน รวบรวมแผนงานโครงการฯ ในภาพรวมของจังหวัด เพื่อรายงานสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สำนักนโยบายและแผน) พร้อมทั้งรายงานข้อมูลแผนงานโครงการดังกล่าว ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ เพื่อขอรับการสนับสนุนแผนงานโครงการฯ จำนวน 209 โครงการ

นอกจากนี้ ยังได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 17 โครงการ งบประมาณกว่า 19 ล้านบาท ในพื้นที่ 6 อำเภอ ทั้งนี้ ได้เสนอโครงการสำรอง อีกจำนวน 7 โครงการ งบประมาณกว่า 13 ล้านบาท ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ