สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ให้ครูทุกคนเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 818 ครั้ง

       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) มีรายละเอียดดังนี้ตามที่ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ซึ่งอาจทําให้โรงเรียนไม่สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ นั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดําเนินการ ตามภารกิจดังกล่าว จึงให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนทุกแห่งดําเนินการ ดังนี้                  1. แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่งจัดให้มีการเรียนการสอนทางไกลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
      2. แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่ง สื่อสารและทําความเข้าใจถึงเหตุผลความจําเป็นกับผู้ปกครอง ที่ต้องจัดการเรียนการสอนทางไกล รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าถึง การเรียนรู้ทางไกล และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการที่จะดูแลช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน ให้เหมาะสม กับบริบทของแต่ละครัวเรือน พร้อมทั้งจัดระบบการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองหรือนักเรียน ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตามความเหมาะสม
      3. แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่งที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา แต่งตั้ง และมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ สําหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้โรงเรียนจัดระบบการสื่อสารระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครองและนักเรียนตามความเหมาะสม โดยอาจให้ครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยก็ได้
       4. แจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในกรณีมีปัญหาหรือเกิดเหตุฉุกเฉินให้รายงานโดยทันที และเขตพื้นที่การศึกษาร่วมมือกับโรงเรียนแก้ไขปัญหาร่วมกัน
       5. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเขตพื้นที่ เพื่อกํากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียน ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทโดยเฉพาะในกรณีที่นักเรียน ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล และให้รายงานมายังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนละ 2 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ