ออมสินจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SOFT LOAN สำหรับผู้ประกอบการ Non–Bank ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 750 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ธนาคารออมสินได้จัดมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19 โดยจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SOFT LOAN สำหรับผู้ประกอบการ Non–Bank ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โดยคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อประกอบด้วย 1. ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ให้บริการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย ได้แก่  สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ลิสซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อทะเบียนรถ

2. ในรอบปีบัญชี 2562 ต้องมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการ

3. กำหนด D/E Ratio ไม่เกิน 10 เท่า และมี NPLs ไม่เกิน 5.00 %

4. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. ต้องมีมาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ในวงกว้างที่ชัดเจน และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และต้องมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ที่ผ่อนปรนมากกว่ามาตรการขั้นต่ำ ที่ ธปท. กำหนด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้สินเชื่อใหม่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Non-Bank  ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรค COVID-19  ให้ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข  

เป็นเงินกู้ระยะยาว โดยให้กู้ตามความสามารถ และความจำเป็นของกิจการ โดยกำหนดให้รายละไม่เกิน 10% ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด ณ สิ้นเดือนก่อนการอนุมัติ หรือตามงบการเงิน ปี 2562  ทั้งนี้ต้องไม่เกินยอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี ซึ่งบริษัทจะให้ความช่วยเหลือ และไม่เกินรายละ 5,000  ล้านบาท    

โดยมีระยะเวลาชำระเงินกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ 2% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้ออกจากโครงการ  และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19”

ในส่วนของหลักประกันการกู้เงิน ให้มีหลักประกัน เช่น พอร์ตลูกหนี้ โดยการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ (สิทธิเรียกร้องการรับเงิน) ร่วมกับ ผู้บริหาร/กรรมการ/บริษัทแม่ ฯลฯ ค้ำประกันวงเงินกู้

วงเงินโครงการ 80,000 ล้านบาท (ภายในวงเงิน “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID–19 จำนวน 150,000 ล้านบาท”)

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร  ได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวม ในโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน  และให้เบิกจ่ายสินเชื่อให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้ หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ