มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส โควิด –19.....

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 367 ครั้ง

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เสนอ วงเงินงบประมาณ 39,000 ล้านบาท

           กลุ่มเปราะบาง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

           1.กลุ่มเด็กแรกเกิด-6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1,450,000 คน

           2.กลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ 9,660,000 คน

           3.กลุ่มผู้พิการ ประมาณ 2 ล้านคน

           ซึ่งโดยรวมกลุ่มผู้พิการที่รัฐบาลจะเยียวยาอยู่ที่ประมาณ 13 ล้านคน          โดยจ่ายรายละ 1 พันบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนที่ทั้ง 3 กลุ่มนี้ได้รับอยู่แล้ว โดยจ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 63

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.เชียงราย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ