น่าน ยกเลิกการระงับการใช้เส้นทาง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 435 ครั้ง

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แก่

จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และสถิติผู้เสียชีวิตในประเหศลดระดับความรุนแรงลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่9) ผ่อนคลายการเดินทางข้ามเนตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนกลับมีสภาพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตปกติ ในการนี้

จังหวัดน่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน นำโดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งการระงับการใช้เส้นทาง ประกอบด้วย 4 เส้นทาง ได้แก่

1.ทางหลวงชนบท หมายเลข นน 4010 จากแยกทางหลวงหมายเลข 1026 ถึงบ้านปากหัวยอ้อย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

2.ทางแผ่นดินหมายเลข ทล 1083 ถนนสายเดชชาติ - นาน้อย

3.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ขุนสถาน -บ้านส้าน

4.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล 1243 ถนนสายห้วยไผ่-หาดไร่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่พื้นที่ ตามแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน โดยจังหวัดน่าน มอบหมายให้อำเภอเวียสา อำกอนาหมื่น และอำเภอนาน้อย สามารถกำหนดมาตรการเพื่อ

คัดกรองการเข้าพื้นที่เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเกินความจำเป็น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ