การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 59 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ จึงกำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 เพื่อให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม โดยขอให้จัดส่งข้อมูลประวัติและผลงานผู้เข้ารับการสรรหา ภายในเดือนสิงหาคม 2564 โดยรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 0-2629-8975

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ