แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ประสงค์จะขายมูลดินที่ได้จากการขุดดินในเขตทางหลวงหมายเลข 1กับทางหลวงหมายเลข 11 โดยวิธีทอดตลาด

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ค. 2564
  • รับชม : 189 ครั้ง

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ประสงค์จะขายมูลดินที่ได้จากการขุดดินในเขตทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 เพื่อทำการปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) จังหวัดลำปาง โดยวิธีทอดตลาด  มีรายละเอียดดังนี้
-กำหนดราคาประมูลมูลดินเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 12.00 บาท (เงินสิบสองบาทถ้วนต่อลูกบาศก์เมตร) 
-กำหนดการประมูลราคาใน วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ที่ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป 
-ในวันประมูลผู้ประสงค์เข้าประมูลจะต้องลงชื่อ และชำระเงินเพื่อเป็นหลักประกันการเข้าร่วมประมูล เป็นจำนวนเงิน 104,004.-บาท (หนึ่งแสนสี่พันสี่บาทถ้วน) พร้อมทั้งนำเอกสารหลักฐานยื่นต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ณ สถานที่ขายทอดตลาด (ห้องประชุม 108 ปันเก้า) มิฉะนั้นไม่มีสิทธิ์เข้าประมูล
-ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการขายมูลดินเพิ่มเติม ได้ที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง โทร. 054-228246 ต่อ 18 ระหว่าง วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ  กำหนดดูสถานที่และรายละเอียดมูลดินที่จะขายทอดตลาดใน วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) (โดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ