รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2564
  • รับชม : 143 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ผู้สนใจสามารถสมัครโดยการเสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อผู้อื่นได้ทั้งบุคคลและองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (www.nhrc.or.th) ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือส่งทางอีเมล hrpro62@hotmail.com ภายในเวลา24.00 ของวันที่ 30 กันยาบย 2564  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 2141 3930 , 09 5967 6908

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ