ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2565
  • รับชม : 204 ครั้ง

ตามที่อนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น

          เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ดังนี้ ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (งวดที่ 9 ) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับกรมสงเสริมการเกษตร ที่มีวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 11.90 บาท ข้อ 2. การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง เมื่อคำนวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามข้อ 1 แล้ว ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 8.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ