สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประกาศรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2565
  • รับชม : 130 ครั้ง

            ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ได้จัดส่งประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เซียงใหม่ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม. ๒๔๒๗ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเซียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๑-๐-๐๐ ไร่ โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านปิดประกาศฯ เพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและได้ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุฯ ดังกล่าว มีกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วัน ประกาศ นั้น

           สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการให้ประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุฯ ข้างตันแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีการเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นแต่ประการใด ดังนั้น จึงขอส่งประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม. ๒๔๒๗ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๑-๐-๐๐ ไร่ มาเพื่อปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียตปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ