เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2565
  • รับชม : 99 ครั้ง

                  ตามประกาศ เทศบาลตำบสันนาเม็ง เรื่อง ประกดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.๗๔-๐๐๒ ถนนบ้านสันนาเม็ง หมู่ที่ ๓ - บ้านป่ากลัวย หมู่ที่ ๒ ตำบลสันนาเม็ง กว้าง ๕.๕0 เมตร ยาว ๓๗๒ เมตร หนา .๑๕ เมตร เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๑๒/๒๕๖4 ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม..๗๔--๐๒ ถนนบ้านสันนาเม็ง หมู่ที่ ๓ - บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๒ ตำบลสันนาเม็ง กว้าง ๕๕0 เมตร ยาว ๗๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและชนาดย่อม (SME) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔0,000.00 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ