สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานฝ่ายไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (KRC) ครั้งที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการ The 7th  JSC Meeting ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – สาธารณรัฐเกาหลี 
         นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ในฐานะคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานฝ่ายไทย เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้จัดประชุมเตรียมการคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานฝ่ายไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย -สาธารณรัฐเกาหลี (KRC) ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมฝ่ายไทย ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม the 7th JSC Meeting (The 7th Meeting of RID-KRC Joint Steering Committee Meeting : The 7th JSC Meeting) ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการทดลองติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์น้ำ (Pilot Project) โครงการติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ระยะที่ 2 หัวข้อนวัตกรรมในการจัดนิทรรศการ การเตรียมการจัดประชุม JSC ครั้งที่ 7 และร่วมพิจารณาการซักซ้อมตามระเบียบวาระการประชุม JSC ครั้งที่ 7 
          ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ชี้แจงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการการจัดเตรียมการประชุม JSC ครั้งที่ 7  ด้านสถานที่จัดการประชุม นิทรรศการ การจัดเตรียมสถานที่ดูงาน ของที่ระลึก งบประมาณค่าใช้จ่าย และการเตรียมการในด้านอื่น ๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar