จ.ลำปาง จัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว ปี 2566 พร้อมผลักดันข้อเสนอสู่ยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว

22 พ.ค. 66 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางจัดการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอร์จ ลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และระดมความคิดเห็นระหว่างผู้แทนจากภาคีเครือข่ายสตรี ครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมรวม 70 คน ทั้งนี้ เพื่อนำข้อเสนอจากมติสมัชชาสตรีและครอบครัว ไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว" 
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายหัวข้อ "สถานการณ์สังคมด้านสตรี ครอบครัว และแนวทางการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ และสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความสุขของครอบครัว" โดยนางสาวเบญญา เอมาวัฒน์ เลขานุการกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
กิจกรรมประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ประเด็น "เราจะนำนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมได้อย่างไร" โดยคณะวิทยากร จากกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง 
และกิจกรรมประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ประเด็น "การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อความสุขของครอบครัว" โดยคณะวิทยากร จากศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง และพิธีรับมอบข้อเสนอมติสมัชชาตรีและครอบครัวจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar