จ.ลำปาง จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสา เอามื้อสามัคคี”

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา วิชาฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสา เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด 76 จังหวัด ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง 

กิจกรรม “จิตอาสา เอามื้อสามัคคี” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดความรักสามัคคี ร่วมกันปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงาน และการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar