วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม จัดโครงการปฏิบัติธรรมฟรี ตลอดทั้งปี 2566

                      สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม บ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดโครงการฝึกอบรมฟรี ขึ้นตลอดทั้งปี 2566 เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป องค์กรต่างๆหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ให้มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน และได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวัดและพระพุทธศาสนามากขึ้น รวมทั้งสามารถนำความรู้ตามหลักธรรมคำสอน มาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นการแก้ปัญหาอันไม่พึงประสงค์ในสังคมได้ต่อไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย(ค่าวิทยากรและค่าที่พัก) สำหรับค่าอาหาร น้ำดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมให้หน่วยงานที่จัดอบรมจัดเตรียมมาเอง
                       โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (สำหรับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต้องแจ้งความประสงค์ในการเข้าค่ายอบรมก่อนล่วงหน้าในการจัดเตรียมทีมวิทยากร เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มที่เข้าอบรม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม บ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผู้ประสานงานพระธนากฤต ขัติยวํโส (หลวงพี่มอส) หมายเลขโทรศัพท์ 08 2975 4662 ผศ.ดร.มาโนชญ์ ชายครอง หมายเลขโทรศัพท์ 09 3356 5942 และนางสาวกนกพร  วังอิน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ถนนหน่อคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผู้ประสานงานนางสาวกนกพร วังอิน หมายเลขโทรศัพท์ 054-775637 หรือ 06 2895 2249 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar