รองนายกรัฐมนตรี ย้ำ ... การแก้ไขปัญหา PM 2.5 ทั้งระบบ ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติการด้วยความ "แม่นยำ รวดเร็ว ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ"

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบาย และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5  แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้เร่งรัดดำเนินมาตรการลดฝุ่นควัน PM 2.5 ทั้งระบบ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ย้ำทุกภาคส่วน ปฏิบัติการด้วยความ "แม่นยำ รวดเร็ว ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ"  (8 พ.ย. 2566)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar