สมัครเลย‼️ จ้างแรงงานชลประทาน 86,000 คน นาน 3 - 10 เดือน รายได้ 26,100 – 87,000 บาท


รัฐบาลจ้างงานระยะสั้น ช่วยเกษตรกร 86,000 คน นาน 3 - 10 เดือน รายได้ 26,100 – 87,000 บาท

กรมชลประทานเชิญชวนเกษตรกรร่วมโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566 โดยจะจ้างแรงงาน 86,000 คน อัตราค่าจ้างระหว่าง 26,100 – 87,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 3 – 10 เดือน

กลุ่มเป้าหมายจ้างแรงงานมี 4 กลุ่ม คือ

  • เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่
  • สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่
  • ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่
  • เกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงหากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอ

.
ลักษณะงานที่เปิดรับ ได้แก่ งานซ่อมแซม 39,373 คน งานก่อสร้าง 20,156 คน งานปรับปรุง 13,518 คน งานบำรุงรักษา 5,093 คน งานขุดลอก 3,343 คน งานอื่น ๆ 2,520 คน ผู้สนใจสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก >> https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/61556

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทยคะแนนโหวต :