ครม. ไฟเขียวเพิ่มค่าป่วยการให้ “อสม.- อสส.” จากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท

ครม. ไฟเขียวเพิ่มค่าป่วยการให้ “อสม.- อสส.” จากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น เริ่มปีงบ 67 เป็นต้นไป


ที่ประชุมครม. (7 มี.ค. 66) เห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) จากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็น 2,000 บาทต่อคน
.
โดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีงบ 67 เป็นต้นไป (1 ต.ค. 66) คาดว่าใช้งบประมาณปีละ 13,081 ล้านบาท
.
การอนุมัติเพิ่มค่าป่วยการครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ อสม. และ อสส. ที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลในการดูแลสุขภาพ ที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชน
.
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะ Post-Pandemic ในชุมชน จำนวน 4 งาน คือ
.
• คัดกรองเพื่อประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 9 ด้าน
• สร้างความรอบรู้ และให้บริการดูแลสุขภาพตามสภาพปัญหาในแต่ละด้าน และประสานภาคีเครือข่ายดูแล ผู้สูงอายุให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
• ปฏิบัติงานในระยะ Post-Pandemic ของโรคโควิด - 19
• ติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar