กกต.ไฟเขียว งบกลางฉุกเฉิน ช่วยค่าไฟแพง วงเงินกว่า 1 หมื่นล้าน

กกต.ไฟเขียว งบกลางฉุกเฉิน ช่วยค่าไฟแพง วงเงินกว่า 1 หมื่นล้าน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติเห็นชอบงบกลาง ตามมาตรา 169 (3) ของกระทรวงพลังงาน ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอความเห็นชอบกรณี การใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรา 169 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรา 169 (3) นั้น

ในวันนี้ (15 พฤษภาคม 2566 ) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนจากสถานการณ์​ ราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากราคาไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในลักษณะการให้ส่วนลด​ จากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT)​ เดือน พ.ค.ถึงเดือน ส.ค. 2566 ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 10,464,000,000 บาท ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar