เพิ่มเงินค่าตอบแทน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน - หมอประจำตำบล - ฝ่ายปกครอง มีผล 1 ต.ค. นี้!

เพิ่มเงินค่าตอบแทน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน - หมอประจำตำบล - ฝ่ายปกครอง มีผล 1 ต.ค. นี้!

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ค่าครองชีพและทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ รวมทั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกันด้วย

อัตราเงินตอบแทนที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ละตำแหน่ง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 เป็นต้นไป มีดังนี้

1️⃣ กำนัน ให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท

2️⃣ ผู้ใหญ่บ้าน ให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท

3️⃣ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 1,000 บาท


ไฟล์เอกสารประกอบ
ผญบ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar