กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ใน SME ที่ประสบความสำเร็จ ที่ได้ช่วยเหลือจาก สสว.

กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ริมดอย 1 ใน SME ที่ประสบความสำเร็จ ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก สสว.

กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ใน SME ที่ประสบความสำเร็จ ในนามของ บริษัท ริมดอย ฟู๊ดไทย จำกัด สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ โดยได้รับรับคำปรึกษาจากศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดลำปาง  ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและประสานส่งต่อความช่วยเหลือต่อให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ และโครงการของ สสว. โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ภายใต้โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนการผลิต การจัดการกระบวนการภายในธุรกิจ ในรูปแบบการต่อยอดโครงการตามเทคโนโลยีเดิม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อการยกระดับการแข่งขันด้านธุรกิจ และปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ (อย., GMP, มผช.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs STRONG / REGULAR) 

ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ ที่ได้จากการให้คำปรึกษา ให้บริการและการส่งต่อ นั้น ทำให้ ลดต้นทุนจากกล้วยดิบ 15 ตันต่อเดือน เดิมมีการสูญเสียจากการตากกล้วย โดยประมาณ 200 กิโลกรัม คิดเป็น 0.13% และปัจจุบันการสูญเสียลดลงเหลือแค่ 100 กิโลกรัม คิดเป็น 0.06% ซึ่งถือว่าการสูญเสียได้ลดลงจากเดิมมาก มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 5% รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยคิดจากส่วนต่าง 100 กิโลกรัม ที่ได้จากการลดการสูญเสีย จะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยประมาณ 2,857 ซอง หรือ คิดเป็นเงินโดยประมาณ 14,283 บาท มีการควบคุมความชื้นที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและสามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น

บริษัท  ริมดอย ฟู้ดไทย จำกัด เริ่มแรกในปี พ.ศ. 2561 ได้ก่อตั้งในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านดง ตำบลหลวงใต้ จังหวัดลำปาง จากการรวมกลุ่มของสมาชิกผู้ที่สนใจในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กล้วย) ทางกลุ่มฯได้เริ่มจากการแปรรูปกล้วย    เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วยอบเนย กล้วยตาก เป็นต้น และทำการจำหน่ายในนาม แบรนด์ น้องจอย โดยมี นาย พิพัฒน์  เตจ๊ะน้อย เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุนชน เป็นผู้ทำการตลาดและติดต่อลูกค้าด้วยตนเอง จากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกส่งขายให้แก่บริษัทคู่ค้าที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นำไปบรรจุส่งขายร้านค้าปลีก และ ร้านค้าส่งทั่วประเทศ หลังจากผลิตภัณฑ์ได้เป็นที่รู้จักของลูกค้าจึงทำให้ลูกค้ามีกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น ทางประธานกลุ่มได้มีแนวคิดที่จะขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และต่อมาต่อมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนามของ บริษัท ริมดอย ฟู๊ดไทย จำกัด จนถึงปัจจุบัน โดยทางบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของวัตถุดิบตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เมื่อถึงมือลูกค้าจะต้องสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานกำหนด อีกทั้งยังมีนโยบายในการพัฒนาไปสู่การสร้างสัมพันธภาพทางธุรกิจ เพื่อความเจริญเติบโตในทางธุรกิจการค้าต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar