ปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ 1 ทางออกลดเผา ลดควัน สร้างรายได้!

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับชุมชนบ่อแก้ว ปั้นโมเดลต้นแบบ "ลดเผา ลดควัน แป๋งปุ๋ยบนดอย" เนรมิตเศษวัสดุเหลือใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ

  

ปัญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM2.5 และภาวะโลกร้อน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ่อแก้ว ลัวฉือนี จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ "ลดเผา ลดควัน แป๋งปุ๋ยบนดอย" ขึ้น

โครงการนี้ มุ่งเน้นไปที่การรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเกษตรกรในพื้นที่ นำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 นวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาเพียง 2 เดือน ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ

จากโครงการนำร่อง สามารถรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ได้กว่า 40 ตัน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ 60 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 480,000 บาท

อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อธิบายว่า "วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 เป็นการหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง เกษตรกรสามารถนำเศษพืชผลเหลือทิ้งมาผสมกับมูลสัตว์ ดูแลความชื้น ไม่ต้องพลิกกลับ ช่วยลดเวลาและต้นทุน ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน"

โครงการนี้ นอกจากจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างรายได้ให้เกษตรกร ส่งเสริมให้ชุมชนมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ลดต้นทุนการผลิต และต่อยอดจำหน่ายเชิงพาณิชย์

นวัตกรรม "วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1" ถือเป็นโมเดลต้นแบบในการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หวังเป็นแนวทางในการลดการเผา ลดฝุ่นละออง PM2.5

  

 

สำหรับหน่วยงานหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0-5387-5000 ถึง 15

โครงการ "ลดเผา ลดควัน แป๋งปุ๋ยบนดอย" สะท้อนความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### ประโยชน์ของโครงการ

  • ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
  • ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM2.5 และภาวะโลกร้อน
  • สร้างรายได้ให้เกษตรกร
  • ส่งเสริมให้ชุมชนมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
  • ลดต้นทุนการผลิต
  • ต่อยอดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์

### ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

  • โมเดล "ลดเผา ลดควัน แป๋งปุ๋ยบนดอย" เป็นต้นแบบในการจัดการเศษวัสดุ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar