รัฐบาลเตรียมการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567

รัฐบาลเตรียมการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 เชื่อมโยงนโยบายระดับชาติลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

4 พ.ย. 66 น.ส. เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองและปัญหาฝุ่น PM2.5 นั้น รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เตรียมการรับมือกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ในทุกมิติเป็นการเร่งด่วน โดยได้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน และการคาดการณ์ฝุ่น PM2.5 ในทุกวัน ช่วงเวลา 08.30 น. ผ่านช่องทาง Facebook live ของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมแนวทางการปฏิบัติตัว การรายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ พยากรณ์สถานการณ์ฝุ่น 7 วันล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดให้มีการรายงานกรณีพิเศษ   เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤติ ในกรณีสถานการณ์ PM2.5 เข้าขั้นส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีเหตุการณ์ที่สำคัญ

โดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ปี 2567 แบบมุ่งเป้า โดยระบุพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตรที่ไฟไหม้ซ้ำซาก สร้างกลไกขับเคลื่อนภาคเอกชนร่วมลงทุนในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง หมอกควัน และฝุ่นละออง เพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งการเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่โล่ง พื้นที่การเกษตร และหมอกควันข้ามแดน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ปัญหาหมอกควันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน

“ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมมอบนโยบายเตรียมการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 ซึ่งจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ เพื่อควบคุมเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  และประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นได้ทั้งทาง Facebook live และสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ 1650” น.ส.เกณิกา กล่าว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar