9 มาตรการเด็ด! รับมือภัยแล้งปี 2566/2567

น้ำแล้งไม่ใช่ปัญหา! เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมพัฒนาที่ดิน และกรมป่าไม้ ร่วมมือกันจัดเต็ม 9 มาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2566/2567 พร้อมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รับรองว่าทุกคนจะรอดพ้นจากวิกฤติน้ำแล้งนี้ไปได้แน่นอน!

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง หลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับทราบสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำในแหล่งน้ำทั้งการอุปโภคบริโภค เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่หลายจังหวัด  

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบมาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2566/2567 จำนวน  9 มาตรการ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2567

มาดูกันว่า 9 มาตรการเด็ดๆ เหล่านี้มีอะไรบ้าง

1. เตรียมพร้อมรับมือ: เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมแหล่งน้ำสำรอง และเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ ไว้ให้พร้อม

2. เติมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ: บริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาด เติมน้ำให้แหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ

3. วางแผนเพาะปลูก: กำหนดแผนจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปรัง และสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเตรียมน้ำสำรอง

4. บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ: จัดลำดับความสำคัญการใช้น้ำตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด

5. ประหยัดน้ำ: รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและลดการสูญเสียน้ำ

6. รักษาคุณภาพน้ำ: เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

7. เสริมพลังชุมชน: สนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำด้วยตัวเอง

8. สร้างการรับรู้: ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและแนวทางการแก้ไข

9. ติดตามและประเมินผล: ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2567 มั่นใจได้เลยว่าปีนี้เราจะผ่านพ้นวิกฤติน้ำแล้งไปได้อย่างแน่นอน!

ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด ร่วมกันรอดภัยแล้ง!

#น้ำแล้ง #ภัยแล้ง #9มาตรการ #ประหยัดน้ำ #รอดภัยแล้ง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar