ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ (2 เมษายน 2567) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (2 เมษายน 2567) มีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ....  รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กษ. (กรมประมง) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคประมง ได้รับการจ้างงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้ยกร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยขึ้น โดยแก้ไขปรับปรุงให้แรงงานต่างด้าวสามารถยื่นคำขอหนังสือคนประจำเรือ กรณีพิเศษ (Seabook เล่มสีเหลือง) ได้ตลอดทั้งปีและให้แรงงานสัญชาติอื่น (นอกเหนือจากสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) สามารถมาทำงานในภาคประมงทะเลได้ในอนาคต
 
ทั้งนี้ กษ. (กรมประมง) ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับแล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. 2565 แล้ว รวมทั้งได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยแล้ว
 
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... สรุปสาระสำคัญ อาทิ
 
1.1 .ให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2565
1.2 กำหนดนิยามคำว่า “คนต่างด้าว” หมายความว่าบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ได้แก่ 1) สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา หรือเวียดนาม 2) ได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เช่น คนพื้นที่สูง คนไทยพลัดถิ่น 3) ไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับบัตรประจำตัวตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 4) สัญชาติอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด (เพิ่ม สัญชาติอื่น เพื่อรองรับการเปิดให้แรงงานสัญชาติอื่นสามารถมาทำงานในภาคประมงทะเลได้ในอนาคต)
 
1.3 กำหนดนิยามคำว่า “ใบอนุญาตทำงาน” หมายความว่าใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และให้หมายความรวมถึงการอนุญาตทำงานเอกสารอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวด้วย (เพิ่ม หลักฐานเอกสารอื่นที่แสดงการอนุญาตการทำงานตามกฎหมายเพื่อรองรับในกรณีกระทรวงแรงงานกำหนดให้ใช้เอกสารหลักฐานอื่นใดในการอนุญาตทำงาน)
 
1.4 แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของคนต่างด้าวและช่วงเวลาการเปิดให้ยื่นคำขอหนังสือคนประจำเรือ กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จากเดิมกำหนดไว้ 2 ช่วง คือ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน และช่วง 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน เปลี่ยนแปลงเป็นยื่นคำขอได้ตลอดทั้งปี
 
1.5 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาเอกสารประกอบการขอรับหนังสือคนประจำเรือ กรณีไม่มีใบอนุญาตทำงาน
   
- ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่.... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้คนต่างด้าวแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง)
 
โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป พร้อมย้ำให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวประมงอย่างยั่งยืนต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar