พณ. พร้อมปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในการขอหนังสือรับรองการส่งออก (Export Certificate) สำหรับข้าวขาวและข้าวหัก ที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ให้มีมาตรฐานมากขึ้น

title

(13 พฤษภาคม 2567) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม. (7 พฤษภาคม 2567) มีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เรื่อง การส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว มีสาระสำคัญเป็นการเปลี่ยนข้อกำหนดในการขอหนังสือรับรองการส่งออก (Export Certificate) สำหรับข้าวขาวและข้าวหัก ที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ของสหราชอาณาจักร

โดยสาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  อาทิ กำหนดให้ข้าวขาวและข้าวหักที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก (Export Certificate) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ ไปประกอบการขอใบอนุญาตนำเข้า (Import License) จากสหภาพยุโรป และ กำหนดให้ข้าวขาวที่ส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรและจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามความตกลงระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศไทย และกฎระเบียบของสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้อง เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก (Export Certificate) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ ไปประกอบการขอใบอนุญาตนำเข้า (Import License) จากสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้จะใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

รองโฆษกฯ รัดเกล้า กล่าว “การเปลี่ยนข้อกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันส่งออกข้าวไทยในตลาดโลก และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลกด้วย”


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar