คณะสงฆ์ภาค 7 มอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 114 ครั้ง

เจ้าคณะภาค 7 มอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค 7 แก่วัดทั้ง 13 แห่ง..//

            ที่ อาคารเรืองวิสุทธิ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ประจำปี 2562 แก่วัดทั้ง 13 แห่ง ประกอบด้วย วัดสันมะเกี๋ยง วัดสุขเกษม วัดป่าหมาก วัดกุมภประดิษฐ์ วัดกาวีละ วัดปงกา จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าตึง วัดสูงธรรมาราม วัดหนองท่า วัดศรีดอนทอง วัดศรีทรายมูล วัดดงสันติ จังหวัดลำพูน และวัดประตูเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้  วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้ายและการยุบเลิกวัด ดังนั้นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในครั้งนี้เป็นวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง และสามารถกระทำสังฆกรรมได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านพระธรรมวินัย และกฎหมายทุกประการ

              สำหรับ การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา คือการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อถวายที่ดินบริเวณนั้นให้เป็นสิทธิของสงฆ์ หมายถึงเขตแดนที่พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม ซึ่งคำว่า "วิสุง" แปลว่า ต่างหาก ส่วนคำว่า "คาม" แปลว่า บ้าน  การที่ต้องขอพระบรมราชานุญาต เพราะถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของแผ่นดิน การจะกระทำการใดๆ บนแผ่นดิน จึงต้องขอพระบรมราชานุญาตก่อน เมื่อมีพระบรมราชานุญาตพระราชทานที่ดินนั้นเป็นเขตพุทธาวาสแก่หมู่สงฆ์แล้ว ที่ดินที่พระราชทานนั้นก็เป็นสิทธิ์ขาดของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะทำการซื้อ ขาย จำหน่าย จ่ายโอน มิได้เด็ดขาด ถือเป็นเขตพุทธาวาส คือ เป็นอาวาสหรือเขตแดนของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา หรือสิทธิของพระภิกษุสงฆ์โดยถูกต้องสมบูรณ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ