น่าน จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ และเข้าใจการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO และขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 8 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 294 ครั้ง

ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารวิชชาคาม 1 ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมสร้างการรับรู้ และความเข้าใจการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO และประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ในการดำเนินกิจกรรมศึกษาพื้นที่ท่องเที่ยว (Zoning) โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการยกระดับเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (UCCN) และการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ให้เกิดการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การศึกษาพื้นที่ท่องเที่ยว (Zoning) สำหรับการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านให้สอบคล้องกับการพัฒนาเมืองน่านสร้างสรรรค์ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)  และเพื่อให้เกิดการบูรณาการ การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ให้โตอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดน่าน ที่ว่า "เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่งชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"

สำหรับจังหวัดน่าน เตรียมพร้อมเข้าประเมินในการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ The UNESCO Creative Cities Network (UCCN) ในปี 2564 ด้านหัตถกรรมและศิลปพื้นบ้าน (Creative City of Craft & Folk Art) ภายใต้แนวคิด เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งสร้างการมีร่วมมือกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ ในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ผ่านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ต้นทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ตลอดจนจารีตประเพณีของท้องถิ่น มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก่อให้เกิดการจ้างงาน และกำลังซื้อ พร้อมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการเอื้อต่อการผลิตนักคิดและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ทั้งนี้จังหวัดน่าน โดย อพท. และภาคีเครือข่าย ยังเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน มีการจัดการด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ภายใต้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ ด้านการเพิ่มผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจ้าของสถานที่และการลดผลกระทบเชิงลบ ด้านการเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน นักท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการลดผลกระทบเชิงลบ และด้านการเพิ่มผลประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบด้านลบ

ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลดีต่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ และเกิดความยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ