รัฐบาล ขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว ต่ออีก 1 ปี

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 319 ครั้ง

ครม. ให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection Center) ของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร ออกไปอีก 1 ปี โดยกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงแรงงาน (รง.) (กรมการจัดหางาน) จังหวัดสมุทรสาคร โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับทางการเมียนมาให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ การดำเนินการของศูนย์จัดเก็บข้อมูลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลของแรงงานเมียนมาที่ประสงค์ขอมีหนังสือเดินทาง

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มแรงงานเมียนมา

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน : เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 13 คน (ไม่มีการขอเอกสิทธิ์คุ้มครองการทางการทูต)

สถานที่ตั้ง : ตลาดทะเลไทย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ : ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ยกเว้นเมื่อไปรับหนังสือเดินทาง ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 1,050 บาท)  

สถานที่สำหรับรับหนังสือเดินทาง : 1. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแห่งประเทศไทย 2. ศูนย์ออกหนังสือเดินทางบริเวณชายแดน 3 แห่ง ได้แก่ ฝั่งท่าขี้เหล็ก ฝั่งเมียวดี และฝั่งเกาะสอง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ