เทศบาลเมืองน่าน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา “โครงการเพขรล้านนา ปีการศึกษา 2562”

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 124 ครั้ง

        โครงการเพขรล้านนา เป็นดำริของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัตแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นผู้ดำริจัดตั้งโครงการเพชรล้านนา และมอบหมายให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นหน่วยงานดำเนินการ คัดเลือกนักเรียนในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน ที่เป็นคนดีและคนเก่งมีความรู้ความสามารถในแต่ละสาระวิชา ของแต่ละระดับชั้นให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียน
         วันนี้ (26 มิ.ย.63)  เวลา 13.00 น. พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริชาติ อริยจิตโต) เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา “โครงการเพขรล้านนา ปีการศึกษา 2562” โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวนมัสการ และกล่าวต้อนรับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน)
        “โครงการเพขรล้านนา” ได้ดำเนินโครงการครั้งแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน โดยคัดเลือกนักเรียนที่เป็นคนดี และคนเก่งมีความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ระดับประถมศึกษา(ป4 - ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1- ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4- ม.6) ที่กำลังศึกษาอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียน และได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนคนอื่นๆ สำหรับจังหวัดน่าน โดยเทศบาลเมืองน่าน ได้ดำเนินการ “โครงการเพชรล้านนา” ในปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน เป็นหน่วยงานจัดทำข้อสอบ และเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และงบประมาณในการดำเนินโครงการเพชรล้านนา ครั้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ (บรรลือ อินต๊ะไชย /ภาพข่าว)
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ