อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดอบรมหลักสูตร การตัดเย็บและงานปักชุดไทยอง เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 507 ครั้ง

          อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว หลักสูตร การตัดเย็บและงานปักชุดไทยอง ที่ต้องการและมุ่งหวังให้กลุ่มสตรีฯ ที่เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้  สามารถนำทักษะไปพัฒนาอาชีพ เป็นการสร้างงานให้แก่สตรีและครอบครัว เพิ่มรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น

          วันนี้ ( 27 มิถุนายน 2563 ) นางสาวอุษณี  กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดเปิดโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว หลักสูตร การตัดเย็บและงานปักชุดไทยอง ที่ต้องการและมุ่งหวังให้กลุ่มสตรีฯ ที่เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้  สามารถนำทักษะไปพัฒนาอาชีพ เป็นการสร้างงานให้แก่สตรีและครอบครัว เพิ่มรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังใช้เวลาว่างหลังหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวให้เกิดประโยชน์ และเกิดรายได้ สามารถมีอาชีพในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและยั่งยืน

          นางวริยา  สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน  กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ได้รับการขอรับการสนับสนุนโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว  ในหลักสูตรการตัดเย็บและงานปักชุดไทยอง จากกลุ่มสตรีบ้านล่ามช้าง           ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยมีการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 30 วัน และรวมกลุ่มประกอบอาชีพ จำนวน 50 วัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 วัน ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับความร่วมมือด้านอาคารสถานที่การประสานงานด้านต่างๆ จากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านบ้านล่ามช้าง และแกนนำสตรีในชุมชนตำบลประตูป่า เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

          ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานสังกัด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีภารกิจหลักในการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ทั้งในสถาบันและในชุมชน ในเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เยาวสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงานหรือแรงงานนอกระบบสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความประสงค์จะฝึกอาชีพเพื่อให้มีความรู้และสามารถนำทักษะไปประกอบเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ