จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้ไปในทิศทางเดียวกัน

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 194 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา  ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้ไปในทิศทางเดียวกัน

 

    วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เวลา 13.00 น. ที่ ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2570 ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และจังหวัดพะเยา ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ได้พิจารณาต่อไป

 

ตามคำสั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาขึ้น เพื่อขับเคลื่อนแผนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการนำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ไปสู่การปฏิบัติจริง   โดยที่ประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยตามรายจังหวัด เพื่อให้ช่วยกันระดมความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล เสนอแผนโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2565  และแผนการท่องเที่ยวระยะยาว 5 ปี ก่อนจะนำมารวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขต เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ