สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง เปิดรับแจ้งการครอบครอง สัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด ภายใน 24 ก.พ.63

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 698 ครั้ง

สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง เปิดรับแจ้งการครอบครอง สัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด เต่ามะเฟือง ฉลามวาฬ วาฬโอมูระ และวาฬบรูด้า ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

       ประมงจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ไปแล้วนั้น โดยผู้ใดมีสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าว ไว้ในครอบครอง และประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวนให้ดำเนินการแจ้งการครอบครองฯ และได้กำหนดชนิดของสัตว์ป่าสงวน (สัตว์น้ำ) เพิ่มขึ้นอีก 4 ชนิด ได้แก่ เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) ฉลามวาฬ (Rhincodon typus) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) และวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)

       สำหรับผู้ที่มีสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวไว้ในครอบครอง และประสงค์จะครอบครองสัตว์ดังกล่าว ให้มาแจ้งการครอบครองฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กองบริหารจัดการทรัพยากร และกำหนดมาตรการ กรมประมง และสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทรศัพท์ 0 2579 9767 และ 0 2561 4689

       ทั้งนี้  ผู้ที่ประสงค์แจ้งการครอบครองฯ ซากสัตว์ป่าสงวนทั้ง 4 ชนิดดังกล่าว ให้เตรียมเอกสาร หลักฐานการได้มา ภาพถ่าย หรือสิ่งอื่นใด ที่สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของ ได้แก่ แบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว สำเนาทะเบียนบ้าน

       ภาพถ่ายสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าสงวน หรือเครื่องหมาย (กรณีมีการติดสติ๊กเกอร์ ตอกรหัสหมายเลขหรือวิธีการอื่นใด) ที่สามารถเห็นรายละเอียด ลักษณะ และจำนวนอย่างชัดเจน(ถ้ามี) ตามแบบภาพถ่ายสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน

       และหลักฐานการมีไว้ในครอบครอง หรือการได้มาซึ่งสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวน (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือ สป.2 หรือใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ สป.3

       แต่ถ้าหากผู้ใดที่ไม่ประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวต่อไป ให้ผู้ครอบครองจำหน่าย จ่าย หรือโอนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และประกอบกิจการสวนสัตว์ หรือสวนสัตว์ของรัฐได้ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

       หากยังมีสัตว์ป่าสงวนเหลืออยู่ในความครอบครอง ให้ถือว่าผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนนั้นยินยอมให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้ผู้นั้นส่งมอบสัตว์ป่าสงวนให้แก่กรมประมงเพื่อนำไปดำเนินการตามระเบียบของกรมประมง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการต่อไป

       สำหรับผู้รับใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว จะจำหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่โดยการตกทอดทางมรดก สำหรับผู้รับใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนจะจำหน่าย จ่าย หรือโอนซากสัตว์ป่าสงวนได้นั้นต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือตกทอดทางมรดกเท่านั้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ