พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 125 ครั้ง

คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ “นำพุทธศาสนิกชนทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563”  ที่พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีนายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง อุบาสก อุบาสิกา ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทั้งเหล่าบรรดาข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดลำปาง ร่วมนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบกิจทางศาสนา สวดมนต์ปฏิบัติธรรมสมาทานศีล ละความชั่วทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมร่วมแสดงพลังธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนา ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

ทั้งนี้ กิจกรรมนำพุทธศาสนิกชนทำบุญสร้างกุศลเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทางคณะสงฆ์ จ.ลำปาง และหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วม ให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง ได้ช่วยกันรักษาสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กเยาวชน ภายใต้มิติทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต อันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน

โดยโอกาสนี้พระครูสิริรัตนโสภิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา ให้โอวาทแสดงพระธรรมเทศนา เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีใจความสำคัญว่า ด้วยวันอาสาฬหบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบถึง พุทธศาสนิกชนทั้งบรรชิต และคฤหัสถ์ ควรได้ทำการบูชาด้วยอามิธบูชา และปฏิบัติบูชา โดยขอให้พุทธศาสนิกชนจงยึดมั่นอยู่ในคุณความดี มีเมตตา ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักคิดเปลี่ยนแปลง ในการที่จะพัฒนาตนให้เป็นผู้มีความเจริญอย่างมีเหตุผล และเดินอยู่บนทางของหลักสายกลางใช้ชีวิตอย่างพอเหมาะพอควร รวมถึงให้เรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ด้วยการยึดหลักธรรม 4 ประการ “จริงใจ ฝึกฝน ทนได้ ใช้เป็น” ไว้เป็นข้อปฏิบัติ ก็สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

พร้อมกันนี้ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะพระสังฆาธิการ และพระภิกษุสงฆ์ ได้ร่วมกันนำพุทธศาสนิกชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า สวดมนต์เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดา พร้อมได้ร่วมกันแผ่เมตตาเจริญจิตภาวนารวมพลังแห่งคุณความดีร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนได้ร่วมกัน ปวารณาตั้งจิตมั่นในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศล กระทำแต่ความดีละเว้นการกระทำชั่วและจะเป็นผู้กระทำตนให้มีจิตใจผ่องใส บำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดสุขแก่สังคมส่วนรวม เพื่อจะร่วมถวายเป็นพุทธบูชา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ